Shahriar - Mobashery

Shahriar Mobashery

Navari Family Professor in Life Sciences

Chemistry & Biochemistry

Phone: 574-631-2933

Email: mobashery@nd.edu

Address: 354B McCourtney Hall

Full Bio